Dịch vụ bảo vệ kho hàng

Nhiệm vụ chung của nhân viên bảo vệ 

• Đảm bảo an ninh, an toàn chung tại kho hàng
• Kiểm soát luồng người/phương tiện vào – ra kho hàng
• Phòng ngừa rủi ro trộm cắp, tẩu tán sản phẩm, hàng hóa
• Phòng ngừa rủi ro về cháy nổ, chập điện.
• Xử lý các tình huống khẩn cấp
• Giám sát hoạt động xuất nhập hàng hóa
• Duy trì nội quy, quy định của kho hàng

Danh mục: