Dịch vụ bảo vệ chung cư

Nhiệm vụ chung của nhân viên bảo vệ

• Đảm bảo an toàn cho người và tài sản trong và ngoài chung cư, xuất hiện khi khách hàng hoặc người dân có yêu cầu.
• Kiểm soát người ra vào, duy trì trật tự an ninh, kiểm soát tài sản của khách gửi tại đây, và sẵn sàng chỉ dẫn thông tin khi được yêu cầu.
• Đảm bảo an toàn cho khu vực hầm xe, bãi xe.
• Kiểm tra và giám sát toàn bộ khu vực tòa nhà.
• Xử lý các sự cố liên quan tới an ninh, an toàn.

Danh mục: